vendredi 26 avril 2013

Politikercheck an der Praxis: Är Fro bis an d'Chamber!

Politikercheck.lu gouf gegrënnt fir BiergerInnen méi no un d'Politik ze bréngen. Politik soll erëm vun de BiergerInne kënne beaflosst ginn. Wéi dat an der Praxis mat Hëllef vu Politikercheck kann funktionéieren weist dëst Beispill vun enger Biergerfro, déi et bis an d'Chamber bruecht huet.

Den 7. Abrëll stellt e Bierger op Politikercheck dem Deputéierten Jean Colombera (Indépendant) eng Fro: wisou gëtt d'Thema "Uranmunitioun a Krisegebidder" net an der Chamber behandelt?

2 Deeg drop d'Äntwert - den Deputéierten Colombera ënnerstëtzt dës Fuerderung a versprécht eng Interventioun am Parlament:

Ech wärt dem Arméiminister ärt Uleies iwwermëttelen vielleicht an der Form vun enger Question parlementaire oder an enger Aktualitéitsdebatt am Plenum vun der Chamber.

Jean Colombera (Indépendant)

Weider 7 Deeg méi spéit: eng Question Parlementaire zu genau dësem Thema gëtt un den Arméiminister gestallt: Question écrite n°2667 - Sujet : Munition à uranium appauvri. Elo muss den Minister am Délai vun engem Mount op dës Fro äntwerten.

9 Deeg vun enger Fro op Politikercheck bis zu enger Question Parlementaire - Är Meenungen an Ideen an der Chamber: mat Politikercheck ass et méiglech!

Responsabel fir Politikercheck: Yves Gruber a Sascha Majerus

Ëmmer au Courant bleiwen. 
Politikercheck.lu an de sozialen Netzwierker:

abgeordnetenwatch.de bei Facebook
abgeordnetenwatch.de bei Twitter
Politikercheck.lu
rue Principale
9091 Vichten
Tel: 00352 305996
email: info@politikercheck.lu

www.politikercheck.lu
Politiker Check Asbl
LU060019295593123000
B.I.C. : BCEELULL
BANQUE : BCEE

Politikercheck ass eng agedroen ASBL mat Siège zu Viichten registréiert bei dem Registre de Commerce et des Sociétés F8421 L100103066.05

Aucun commentaire:

Publier un commentaire